go home

Fabulous XF VS Windows (fabulous-xf-vswin)

Templates for Fabulous.XamarinForms
dotnet new --install "Fabulous.XamarinForms.Templates"
dotnet new fabulous-xf-vswin
  • Tags: language: F# type: project
  • Classifications: Fabulous Xamarin.Forms